20170513

Трамп верен себе: инициативен, но непоследователен